top of page

הצהרת רוכב

.1    אני מצהיר/ה שברשותי תעודת זהות וגילי הוא 16 שנים או יותר.
.2    ידוע לי שבמקרה של הצגת ת.ז מזויפת או תעודה השייכת לאדם אחר יחול עליי קנס כספי ולא אכוסה מבחינת הביטוח וכל האחריות תחול עלי!!!!
.3    הפעילות בשטח עם הריידרים הנה ע"פ הוראות המוביל מטעם בית העסק בלבד.
.4    בסמכות המוביל וע"פ שיקול דעתו להפסיק את הטיול ואו להורות למשתתפים ו/או למי מהם לחדול מכל פעילות, משתתף אשר פעילותו הופסקה לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
.5    במהלך הפעילות ובשעת הרכיבה תקפים כל חוקי התעבורה. 
.6    חובה להשתתף בתדריך טרם הפעילות ולהישמע להוראות המוביל במהלך הפעילות כולה.
.7    אין להתקרב לריידרים ואו לגעת בהם, אלא ע"פ הוראות המוביל בלבד.
.8    חובה לחבוש קסדה טרם העלייה לריידר ובכל מהלך הרכיבה.
.9    הנסיעה בריידר הינה אחרי המוביל וע"פ הוראותיו בלבד.
.10    אסורה עקיפת כלי רכב ופתיחת רווחים במהלך הטיול.
.11    אסורה הירידה ממסלול הפעילות.
.12    חובה לשמור על מרחק של 3 מטר לפחות בין הריידרים במהלך הפעילות.
.13    חובה לאחוז בכידון בשתי הידיים במשך כל זמן הנהיגה.
.14    חובה לשמור על ניקיון המסלול והשטח בכלל ואין להשליך פסולת כלשהי במהלך הפעילות.
.15    הרכיבה על הריידר וההשתתפות בפעילות היא באחריותו המלאה של המשתתף.
.16    בית העסק שומר על זכותו, לנקוט בצעדים כנגד משתתף אשר יפר את הוראות המוביל מטעם בית העסק.
.17    חל איסור מוחלט של קטיף פירות ו/או כל דבר אחר אשר גדל באותה תקופה בשדות ובמטעים לאורך המסלול.
.18    אין בית עסק אחראי לציוד ו/או רכוש אישי בכל עת מהגעת הלקוח ועד עזיבתו.
.19    אין בית עסק אחראי לכל נזק שיגרם לכל כלי תחבורה בבעלות הלקוח אשר חונה בכל תחומי הקיבוץ ו/או בכל מקום אחר אליו יוזמן הטיול.
.20    ידוע לי שתמונות וסרטונים אשר יצולמו ע"י המדריכים לבקשתי, שלא ממצלמה/מכשיר סלולרי האישי שלי, יוכלו לשמש כתוכן שיווקי או לחילופין יוצג בגלריות בפלטפורמות השונות.

מאשר/ת כי אני עונה לכל התנאים המוקדמים הנקובים לעיל, השתתפתי בתדריך, קראתי בעיון את תקנון הפעילות ואני מתחייב/ת לנהוג כאמור לעיל.
כמו כן מצהיר שהנני בקו הבריאות וכשיר לרכיבה/נהיגה בריידר.(ע"פ כל חוקי התעבורה)


הריידר אינו כלי רכב אלא קלנועית, לכן אינו מבוטח בביטוח חובה/מקיף, קיים ביטוח נזקי גוף לכלל המשתתפים. האחריות על נזק לריידר במקרה של פגיעה/תאונה תחול על המשתתף, לכן במקרה של נזק לרכוש, ישלם הרוכב את עלות התיקון בהתאם לגובה הנזקים.


במקרים של נזק גדול (מעל 100$) והיה והצדדים לא הגיעו להסכמה על גובה הנזק, יקבע גובה התשלום ע"י מוסך מורשה בהצעת תיקון הריידר.
בכל מקרה בו יתגלה סכסוך או מחלוקת, המקרה ידון רק בבית המשפט בקריית שמונה/צפת המצוי במחוז צפון.

 

 

raideremek@gmai.com  - קיבוץ גונן ד.נ גליל עליון 12130

bottom of page